Banner Viadrina

Konferenzbände

Reihe „Polnisch als Fremd- und Zweitsprache“

Konferenzbände, die im Anschluss an die Konferenzen zu Polnisch als Fremd-/Zweit- oder Herkunftssprache im Rahmen der Reihe "Polnisch als Fremd- und Zweitsprache" jedes Jahr bei Shaker Verlag erscheinen.

 Band 8: Ewa Bagłajewska-Miglus, Almut Klepper-Pang (Hrsg.): Polnisch – Nachbarsprache im mehrsprachigen Kontext / Język polski – język sąsiada w kontekście wielojęzyczności, Shaker Verlag 2023 Blick ins Buch

Band 7: Barbara Stolarczyk & Christoph Merkelbach (Hrsg.) (2022): Literatur und Kultur im herkunftssprachlichen Unterricht / Literatura i kultura w nauczaniu języków odziedziczonych, Shaker Verlag 2022 Blick ins Buch

Band 6: Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel (Hrsg.), Wege und Umwege zum Verstehen: Sprachmittlung und interkulturelle Mediation im Polnischunterricht / Różne drogi do zrozumienia: pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego, Shaker Verlag 2021 Blick ins Buch

Band 5: Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach (Hrsg.), Herkunftssprachen – Polnisch, Russisch und Türkisch in der interkulturellen und mehrsprachigen Gesellschaft der Bundesrepublik / Języki odziedziczone – polski, rosyjski i turecki w społeczeństwie międzykulturowym i wielojęzycznym, Shaker Verlag 2020 Blick ins Buch

Band 4: Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel (Hg.): Fachsprache Polnisch – Sprache mit Zukunft / Specjalistyczny język polski – język z przyszłością, Shaker Verlag 2018 Blick ins Buch

Band 3: Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach (Hrsg.), Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht / Mediacja językowa i międzykulturowość w nauczaniu języka polskiego, Shaker Verlag, Aachen 2018 Blick ins Buch

Band 2: Ewa Baglajewska-Miglus, Thomas Vogel (Hrsg.), Fachsprachenunterricht: Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache / Nauczanie języka specjalistycznego: Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego, Shaker Verlag, Aachen 2016 Blick ins Buch

Band 1: Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach (Hrsg.) Fachsprachenunterricht – Erwartungen und Realität / Nauczanie języka specjalistycznego – oczekiwania i rzeczywistość, Shaker Verlag, Aachen 2015 Blick ins Buch