Banner Viadrina

Kursbeschreibung

Wofgang Schröter_6 ©Wolfgang Schroeter
Ukrainisch Grundstufe 1

Der Sprachkurs Ukrainisch Grundstufe 1 ist speziell für Studierende ohne Vorkenntnisse konzipiert. Im Kurs enthalten sind die Einführung in die kyrillische Schrift mit Schreib- und Leseübungen sowie die Erarbeitung von Grundwortschatz und Elementargrammatik zur Verständigung in einfachen Alltagssituationen. Zudem werden die folgenden Themen behandelt: Deklination der Substantive im Nominativ, im Genitiv, im Akkusativ, im Präpositiv und im Vokativ; die Personal- und Possessivpronomen; die Adjektiven; die Präpositionen; Zahlwörter sowie Grundlagen der Konjugation der Verben. Darüber hinaus vermittelt der Kurs Allgemeinwissen über die Ukraine und die ukrainische Kultur.

Ukrainisch Mittelstufe 1

In der Mittelstufe 1 werden die wichtigsten Aspekte der ukrainischen Grammatik wiederholt und vertieft, einschließlich der Deklination der Substantive und Adjektive im Singular und Plural, der Präpositionen, der Pronomen und der Adverbien. Der Fokus des Kurses liegt sodann auf den „Aspekten“ der Verben sowie auf dem Konjunktiv und dem Imperativ, als auch auf den Verben der Fortbewegung. Für das Hör- und Leseverstehen sowie für die mündliche und schriftliche Kommunikation befasst sich der Kurs mit wichtigen Alltagssituationen. Dabei werden neben dem Sprachgebrauch auch landeskundliche und Kulturelle Eindrücke vermittelt.

Polnisch-Ukrainisch Übersetzungskurs 

Polsko-ukraińskie warsztaty tłumaczeniowe

Kurs skierowany jest do osób dobrze znających język polski i ukraiński i ma na celu zwiększenie językowej kompetencji komunikacyjnej oraz zapoznanie się z podstawami teorii i praktyki przekładu pisemnego. W pracy z autentycznymi materiałami (artykuły, pisma, listy itp.) rozwijane będą działania receptywne i produktywne. Ważnym elementem będzie rozszerzenie słownictwa i uwrażliwienie studentów na różne odmiany, style i typy tekstów. Podczas tłumaczenia skoncentrujemy się na działaniach mediacyjnych, umożliwiającym jak najlepszą komunikację między osobami z różnych kręgów językowych i kulturowych. W tym kontekście istotną rolę będzie odgrywał aspekt międzykulturowy.

Польсько-українська перекладацька майстерня

Курс розрахований на осіб, які добре володіють польською й українською мовами і має на меті підвищити мовну комунікативну компетенцію, а також ознайомити із основами теорії і практики письмового перекладу. У процесі роботи із автентичними матеріалами (статті, документи, листи і т.ін.) будуть розвиватися рецептивний і продуктивний  вид мовленнєвої діяльності. Важливим елементом стане розширення словникового запасу та здобуття студентами навичок виокремлювати різні види, стилі і типи текстів. Під час перекладу ми зосередимося на посередницьких практиках, які сприятимуть кращому спілкуванню між особами з  різних мовних і культурних традицій.  У цьому контексті важливу роль відіграватиме міжкультурний аспект.