Banner Viadrina

Kursangebot des Lektorats Polnisch Wintersemester 2019/20

Grundstufe 1

Der Kurs Grundstufe 1 richtet sich an Studierende ohne Vorkenntnisse und bietet eine Einführung in Grundkenntnisse des Polnischen. Neben Grundlagen der Phonetik und Grammatik werden auch die grundlegenden Fertigkeiten des Lesens, Sprechens und Schreibens vermittelt. Am Ende des Kurses wird ein schriftlicher Test durchgeführt.
Im Kurs wird das Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1” von Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte bis zum Kursbeginn besorgen.

Dozent*innen und Termine:

Aleksandra Kubicka: Di 11 - 13 AB 118, Do 11-13 AB 120
Alicja Pitak: Di 14-18, AB 118
Dr. Tomasz Rajewicz: Mo 9-11 AB 107, Mi 9-11, AB 107
Grundstufe 2

Im Kurs Grundstufe 2 werden die kommunikativen Kompetenzen der Studierenden im Sprechen, Hören, Lesen und Verstehen gestärkt und weiterentwickelt. Unterschiedliche Alltagssituationen (Tagesablauf, Einkäufe, Freizeit, Wohnen etc.) werden anhand von Texten und Dialogen vorgestellt und intensiv geübt. Die erworbenen Grammatikkenntnisse werden vertieft und erweitert (weitere Fälle, Plural, Steigerung der Adjektive, Präpositionen, Zahlwörter). Der Kurs wird mit einer Klausur abgeschlossen.
Im Kurs wird das Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1” von Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte bis zum Kursbeginn besorgen.

Dozentin: Urszula Biermann, Termin: Do 9-13, AB 217

Mittelstufe 1

Auf dem Plan des Kurses stehen die Vergangenheits- und Zukunftsform der Verben unter Berücksichtigung des Aspekts, Konjunktiv, Imperativ, Deklination der Substantive und Adjektive im Plural, Präpositionen. Die kommunikativen Fertigkeiten – eines der Prioritäten des Kurses – werden in Form von kurzen mündlichen Präsentationen, Dialogen und Gesprächen und Spielen geübt. Durch die Arbeit mit Liedern, kleineren Zeitungsartikeln und Filmausschnitten gewinnen die Teilnehmer Einblick in das kulturelle Leben und aktuelle Geschehen in Polen. Voraussetzungen zum erfolgreichen Abschluss des Kurses sind Erledigung der regelmäßigen Hausaufgaben, das Verfassen von 5 schriftlichen Arbeiten sowie das Bestehen der Abschlussprüfung.
Lehrbuch: Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz: Hurra!!! Po polsku 1. Kraków 2010, Lektionen 12 – 16

Dozentin: Aleksandra Kubicka, Termin: Di 9-11, AB 118 und Mi 11-13 AB 110

Mittelstufe 2

Der Kurs Mittelstufe 2 knüpft unmittelbar an den Kurs Mittelstufe 1 an. Schwerpunkte sind Konversation, schriftlicher Ausdruck und Grammatik. Im Kurs werden längere und schwierigere Texte sowie kompliziertere grammatische Strukturen behandelt. Die Ausdrucksmöglichkeiten im Mündlichen und Schriftlichen werden erweitert. Daneben werden aber auch andere Sprachfertigkeiten (Hörverstehen und Leseverstehen) trainiert.
Lehrbuch: Burkat, Agnieszka / Jasińska, Agnieszka: Hurra!!! Po polsku 2. Prolog, Kraków 2007, Lekcje 1-8
Im Kurs wird auch eigenes Material verwendet.

Dozent: Dr. Tomasz Rajewicz, Termin: Mo 11-13, Mi 11-13, AB 107

Oberstufe

Oberstufe Polnisch - Mündlicher Ausdruck


Celem kursu jest wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności swobodnego ustnego komunikowania się w języku polskim (dyskusje, referaty, wypowiedzi na aktualne tematy z życia politycznego, kulturalnego i społecznego, prezentacje) oraz rozumienia ze słuchu (audycje radiowe, programy telewizyjne itp.). Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (rozumienie ze słuchu oraz mówienie). Podczas kursu korzystać będziemy również z podręcznika Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz: Hurra!!! Po polsku 2. Kraków 2007, lekcje 11 – 20.

Dozentin: Aleksandra Kubicka, Termin: Do 9-11, AB 120

 

Oberstufe Polnisch - Schriftlicher Ausdruck

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności pisania. Studenci poznają techniki pisania tekstów: tekst argumentacyjny, streszczenie, komentarz (wyrażenia, kompozycja); powtarzają i utrwalają wybrane zagadnienia gramatyczne i stylistyczne; ćwiczą pisanie na czas. Pogłębiana jest również umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (część pisemna). Podczas kursu korzystać będziemy również z podręcznika Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz: Hurra!!! Po polsku 2. Kraków 2007, lekcje 11 – 20.

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska, Termin: Mi 11-13, AB 120

Wissenschaftskommunikation

Hinweise

Lektorat Języka Polskiego oferuje od semestru letniego 2019 kursy na poziomie komunikacji naukowej w systemie modułowym. W semestrze zimowym 2019/20 oferujemy następujące moduły:

  • Sprachmittlung und interkulturelle Mediation / Pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa: 2 moduły;
  • Einführung in das Urkundenübersetzen / Wprowadzenie do tłumaczenia dokumentów: 1 moduł;
  • Schriftliche Wissenschaftskommunikation: 1 moduł;
  • Mündliche Wissenschaftskommunikation mit der Kulturwissenschaftlichen Fakultät (tematy zmieniają się co semestr): 1 moduł.

Uczestniczyć mogą w nich studenci wszystkich kierunków bez konieczności posiadania egzaminu UNIcert® II, ale z dobrą lub bardzo dobrą znajomością języka polskiego (minimalne wymagane umiejętności: poziom B1/B2).

Ważne informacje:

Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® II uczestnictwo w kursach jest dodatkową kwalifikacją, nie zwalnia jednak z konieczności zaliczenia 2 kursów na poziomie Oberstufe.

Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® III uczestnictwo w kursie jest możliwe dopiero po zdaniu egzaminu UNIcert® II. Studenci mogą dowolnie komponować poszczególne moduły, przed przystąpieniem do egzaminu UNIcert® III muszą jednak zaliczyć w sumie 8 SWS.

Osoby pragnące pogłębić znajomość języka polskiego na poziomie specjalistycznym, ale nieplanujące podejście do egzaminu UNIcert® III otrzymają na zakończenie kursu certyfikat poświadczający uczestnictwo. Liczba ewentualnie uzyskanych punktów ECTS zależy od decyzji danego wydziału.


Co nas porusza. Polska w lustrze publicystyki prasowej

Głównym celem kursu jest rozwijanie sprawności pisania na poziomie komunikacji naukowej. Studenci zapoznają się z różnymi strategiami tworzenia tekstów i redagują własne teksty na podstawie lektury i analizy takich gatunków jak artykuły naukowe, felietony, eseje, recenzje, komentarze, streszczenia. Tematycznie kurs dotyczyć będzie bieżącego dyskursu prasowego w Polsce. Uczestnicy będą publikować i wzajemnie komentować swoje teksty na platformie mahara.

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz terminowe dostarczanie prac pisemnych.

Dozent: Dr. Tomasz Rajewicz, Termin: Do 11-13, AB 107

Wprowadzenie do tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenie tesktów specjalistycznych stanowi szczególne wyzwanie. Urzędowy język polski czy urzędowy język niemiecki są socjolektami i częściowo też językami specjalistycznymi. Język dokumentów urzędowych i język używany w oficjalnej korespondencji jest często hermetyczny i trudny do zrozumienia po względem zawartości treściowej; ponadto takie języki podlegają określonym konwencjom kulturowym i formalnym, różnym w każdym kraju. Z powyższego wynika szczególna problematyka tego typu tłumaczeń: pośrednik językowy musi nie tylko dać sobie radę z innym językiem, ale powinien też dobrze znać kulturę i pozajęzykową rzeczywistość innego kraju i być w stanie uprawiać analizę porównawczą.
Podczas kursu zajmiemy się – oprócz koncentracji na szczególnych cechach tego języka – następującymi tematami: system administracji i struktura sądów, system edukacji i Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego oraz reguły grzeczności językowej w korespodencji oficjalnej (ze szczególnym uwzględnieniem form adresatywnych).
Kurs kończy się zaliczeniem pisemnym.

Einführung in das Urkundenübersetzen
Die Übersetzung von Fachtexten stellt eine besondere Herausforderung dar. Das Amtsdeutsch und das Amtspolnisch sind Soziolekte und in Teilen auch Fachsprachen: Die Urkundensprache und die Sprache des offiziellen Schriftverkehrs sind daher oft hermetisch und inhaltlich schwer zugänglich; sie unterliegen zudem bestimmten kulturellen und formalen Konventionen, die sich von Land zu Land unterscheiden. Daraus ergibt sich die besondere Problematik solcher Übersetzungen: Der Sprachmittler muss nicht nur mit einer anderen Sprache klarkommen, sondern auch die Kultur und außersprachliche Realität gut kennen und imstande sein, komparatistisch zu arbeiten.
Im Kurs werden wir uns – neben den sprachlichen Besonderheiten – folgenden Themen widmen: Verwaltungssystem und Gerichtsorganisation, Bildungssystem und gemeinsamem Europäischem Hochschulraum sowie Regeln im postalischen Schriftverkehr (unter besonderer Beachtung von Anredeformen).
Der Kurs endet mit einer schriftlichen Klausur.

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska, Doris Lütjen, Termin: Mi 9-11, AB 120

Einführung in die Fachsprache Jura / Specjalistyczny kurs języka polskiego dla prawników

Kurs ma na celu rozwijanie sprawności językowej, tak aby umożliwić studentom komunikację ustną i pisemną w zakresie języka specjalistycznego oraz funkcjonowanie w polskojęzycznym środowisku prawniczym. Kurs jest z jednej strony uzupełnieniem i podniesieniem poziomu języka ogólnego, z drugiej zaś daje możliwość zapoznania się ze strukturami języka formalnego jak również poszerzenia zakresu słownictwa prawniczego poprzez pracę z tekstami specjalistycznymi (dokumenty, artykuły fachowe, teksty ustaw, itp.).
Język prawniczy jest wysoce sformalizowany i charakteryzuje się jednoznacznością, dążeniem do precyzyjnego formułowania twierdzeń i opinii oraz abstrakcyjnością. Z tym związana jest pewna specyficzna, skodyfikowana forma komunikatu. W przypadku gramatyki skoncentrujemy się przede wszystkim na jego charakterystycznych cechach (m.in. zdania wielokrotnie złożone, konstrukcje imiesłowowe, strona bierna, specyficzne konstrukcje syntaktyczne, homonimia składniowa).
Ponadto będziemy ćwiczyć umiejętność rozumienia oraz redagowania tekstów formalnych.
W komunikacji ustnej ważną rolę odgrywać będzie ćwiczenie umiejętności wyrażania opinii, argumentowania oraz adekwatnego reagowania w różnych sytuacjach.


ADRESACI:
Studenci prawa ze znajomością języka na poziomie średnim ogólnym (B2). Celem kursu jest podniesienie poziomu języka ogólnego, zapoznanie się z gramatyką i strukturami języka formalnego oraz poszerzenie zakresu słownictwa prawniczego.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w kursie jest udział w teście kwalifikacyjnym.

ZALICZENIE
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test sprawdzający, którego zdanie jest warunkiem zaliczenia kursu i całego modułu. Uczestnictwo w teście końcowym jest obowiązkowe dla wszystkich studentów.

Pozostałe warunki zaliczenia to:

  • aktywny udział w kursie, 75% obecności
  • odrabianie prac domowych

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska, Termin: Di 16-18, AB 120

Mündliche Wissenschaftskommunikation: mit der Kulturwissenschaftlichen Fakultät

„Polityka z historią w tle”: stosunki polsko-ukraińskie od pierwszych kontaktów z Kozakami w XIV wieku do dziś
Polskę i Ukrainę łączyło i łączy bardzo wiele: wspólna historia, zbliżone tradycje, pokrewna kultura i język. Kontakty Polski z Rusią Kijowską istniały od początku jej powstania w X wieku; od XIV wieku w wyniku Unii Krewskiej znalazła się ona pod panowaniem Jagiellonów. Kolejnym krokiem na drodze wspólnej historii była Unia Lubelska (1569) spajająca Polskę i Litwę „w jedno nierozdzielne i nieróżne ciało”, co oznaczało de facto inkorporację ziem ruskich przy jednoczesnym zrównaniu praw szlachty polskiej, litewskiej i ruskiej. Jej skutki polityczne, gospodarcze i kulturowe oraz jej wpływ na stosunki między obydwoma narodami są ogromne i sięgają do dziś. Ukraińcy od samego początku podejmowali bowiem próby utworzenia własnego państwa i uniezależniania się od Polski. Początkiem tego były powstania kozackie pod koniec XVI wieku. Rzeczypospolita Obojga Narodów przetrwała prawie 250 lat. Jej istnienie zakończyły dopiero rozbiory Polski w XVIII wieku. I i II wojna światowa stanowią trudny okres w historii obu narodów. Wytyczona w wyniku II wojny granica przecięła i rozdzieliła ziemie zamieszkałe uprzednio przez oba narody. Dopiero przemiany w Europie i na świecie zapoczątkowane w latach 1980-tych i urzeczywistnione w latach 1990-tych pozwoliły otworzyć nowy rozdział we wzajemnych stosunkach. Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy 2 grudnia 1991 roku. Niemniej w ostatnich latach stosunki polsko-ukraińskie się zaostrzyły, czego podstawową przyczyną jest wyraźna kolizja kursów polskiej i ukraińskiej polityki pamięci.
W ramach naszego seminarium postaramy się zatem przekrojowo przedyskutować najważniejsze etapy tysiącletniej wspólnej historii Polski i Ukrainy, by móc ocenić najważniejsze dyskursy dzisiejszej „polityki z historią w tle”.

Diese Lehrveranstaltung kann sowohl als Fachlehrveranstaltung als auch als Sprachkurs besucht werden - mit der Möglichkeit, sowohl einen Fachleistungsschein als auch den Abschluss einer Zertifikatsstufe zu erwerben. In der kombinierten Variante setzt die Teilnahme das Bestehen der Prüfung UNIcert® II / Allgemeinsprache Polnisch bzw. gleichwertige Sprachkenntnisse voraus (Einstufung durch das Lektorat Polnisch). Leistungsnachweise im Rahmen der Fachlehrveranstaltung je nach Aufwand (3 - 9 ECTS-Punkte); im Rahmen des Sprachkurses sind zusätzlich Aufgaben zu bearbeiten.

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska, Termin: Di 11-13, GD 205

Sprachmittlung und interkulturelle Mediation mit dem Schwerpunkt Deutsch

Sprachen: Deutsch und Polnisch
Dieses Modul ist eine Einführung in die Sprachmittlung im Bereich Deutsch und Polnisch. Es wird adressaten-, sinn- und situationsgerechte Übermittlung von Informationen trainiert. Dabei handelt es sich vor allem um das Erreichen des Kommunikationsziels, wobei auf eine angemessene sprachliche Gestaltung und das Einsetzen interkultureller Kompetenz geachtet wird.
Der Kurs ist sehr praktisch ausgerichtet: Die Studierenden arbeiten mit verschiedenen Textsorten (Briefe, Zeitungsartikel, Beipackzettel, Schilder, AGBs) und erlernen dadurch verschiedene Konventionen eines Textes. Dabei steht die Frage, an wen und zu welchem Zweck ein Text geschrieben wird, stets im Vordergrund. Auch landeskundliche Elemente spielen im Kurs eine große Rolle: Anredekonventionen, Genderproblematik, politische und administrative Strukturen, Geschichte.
Eine Zusammenarbeit mit verschiedenen grenzüberschreitenden Projekten, wie z.B. dem Lebendigen Adventskalender gibt den Studierenden die Möglichkeit, sich auch im Mündlichen zu beweisen. Sie arbeiten als Sprachmittler bei authentischen Einsätzen und schulen dadurch nicht nur ihre sprachliche, sondern auch ihre interkulturelle Kompetenz.
Der Kurs kann auch als Einstig in die Ausbildung für Dolmetscher und Übersetzer gesehen werden, indem er den Studierenden den ersten Einblick in diesen Beruf gibt. Darüber hinaus erhalten die Studierenden im Kurs Informationen über Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten für die sprachmittelnden Tätigkeiten.
Der Kurs schließt mit einer schriftlichen Klausur.


Dozentinnen und Termine: Dr. Ewa Bagłajewska, Doris Lütjen, Mo 11-13, AB 120

Sprachmittlung und interkulturelle Mediation mit dem Schwerpunkt Polnisch

Pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa (DE – PL)
Języki: polski i niemiecki
Pośrednictwo językowe i mediację międzykulturową należy rozumieć tu jako proces komunikacyjny między dwoma kulturami, umożliwiający wyjście z impasu komunikacyjnego i mający na celu powstanie nowej sytuacji, w której następuje wymiana (ustna lub pisemna) informacji między osobami, które ze względu na nieznajomość języka i/lub kultury partnera nie mogą się ze sobą bezpośrednio porozumiewać. W takim procesie komunikacji pośrednik językowy nie wyraża swoich własnych poglądów, jest swego rodzaju „tubą”, ogniwem łączącym, i pełni z jednej strony rolę odbiorcy, z drugiej zaś nadawcy.
Do działań mediacyjnych należą według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOJK) przede wszystkim tłumaczenie, streszczenie najważniejszych myśli wypowiedzi oraz parafrazowanie (w formie pisemnej lub ustnej). Podczas kursu zajmiemy się przede wszystkim wypowiedzią pisemną i tłumaczeniami pisemnymi. W centrum uwagi znajdzie się nie tylko kompetencja językowa, ale również inne kompetencje, ważne dla procesu komunikacji, takie jak: wiedza, umiejętność uczenia się i zdobywania nowych informacji oraz zdolność działania.
Kurs kończy się zaliczeniem pisemnym podczas ostatnich zajęć.

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska, Termin: Mo 14-16, AB 120