Banner Viadrina

Kursangebot des Lektorats Polnisch Wintersemester 2018/19

Grundstufe 1

Der Kurs Grundstufe 1 richtet sich an Studierende ohne Vorkenntnisse und bietet eine Einführung in Grundkenntnisse des Polnischen. Neben Grundlagen der Phonetik und Grammatik werden auch die grundlegenden Fertigkeiten des Lesens, Sprechens und Schreibens vermittelt. Am Ende des Kurses wird ein schriftlicher Test durchgeführt.
Im Kurs wird das Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1” von Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte bis zum Kursbeginn besorgen.

Dozent*innen und Termine:

Elżbieta Jagiełło, Do. 14-18 Uhr, AB 07

Aleksandra Kubicka, Di 11-13 Uhr und Do 9-11 Uhr, AB 119

Dr. Jerzy Mleczak (Kurs für Erasmusstudenten), Mo 11-13, GD 202, Mi 11-13, GD 201

Grundstufe 2

Im Kurs Grundstufe 2 werden die kommunikativen Kompetenzen der Studierenden im Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben gestärkt und weiterentwickelt. Das verbale Verhalten in unterschiedlichen Alltagssituationen (Studium, Tagesablauf, Einkäufe, Freizeit, Wohnen etc.) wird intensiv geübt. Durch die Arbeit mit Liedern und Videos gewinnen die Teilnehmer Einblick in das kulturelle Leben in Polen. Die erworbenen Grammatikkenntnisse werden vertieft und erweitert. Der Kurs wird mit einer Klausur abgeschlossen.
Im Kurs wird das Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1” von Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte bis zum Kursbeginn besorgen.

Dozent: Dr. Tomasz Rajewicz, Termin: Mo 9-13 Uhr, AB 107

Mittelstufe 1

Auf dem Plan des Kurses stehen die Vergangenheits- und Zukunftsform der Verben unter Berücksichtigung des Aspekts, Konjunktiv, Imperativ, Deklination der Substantive und Adjektive im Plural, Präpositionen. Die kommunikativen Fertigkeiten – eines der Prioritäten des Kurses – werden in Form von kurzen mündlichen Präsentationen, Dialogen und Gesprächen und Spielen geübt. Durch die Arbeit mit Liedern, kleineren Zeitungsartikeln und Filmausschnitten gewinnen die Teilnehmer Einblick in das kulturelle Leben und aktuelle Geschehen in Polen.
Im Kurs wird das Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1” von Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt.

Dozentin: Aleksandra Kubicka, Termine: Di 9-11 Uhr, Do 11-13 Uhr, AB 119

Mittelstufe 2

Der Kurs Mittelstufe 2 knüpft unmittelbar an den Kurs Mittelstufe 1 an. Schwerpunkte sind Konversation, schriftlicher Ausdruck und Grammatik. Im Kurs werden längere und schwierigere Texte sowie kompliziertere grammatische Strukturen behandelt. Die Ausdrucksmöglichkeiten im Mündlichen und Schriftlichen werden erweitert. Daneben werden aber auch andere Sprachfertigkeiten (Hörverstehen und Leseverstehen) trainiert.
Im Kurs werden eigenes Material sowie das Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 2” von Agnieszka Burkat und Agnieszka Jasińska eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte bis zum Kursbeginn besorgen. Das Lehrwerk „Hurra!!! Po polsku 2” wird auch (neben eigenen Materialien) in der Oberstufe verwendet.

Dozent: Dr. Jerzy Mleczak, Termine: Mo 14-16 Uhr, GD 202, Mi 14-16 Uhr, GD 201

Oberstufe

 

Kurs pisania dla osób bilingwalnych (Kurs pisania 2)

W ramach kursu uczestnicy poznają i wypróbowują różne strategie pisania. Na podstawie lektury autentycznych tekstów prasowych, krótkich form literackich, nagrań audio i wideo studenci ćwiczą pisanie m.in. komentarza, tekstu argumentacyjnego, streszczenia i listu. Kurs jest ukierunkowany na szczególne potrzeby osób bilingwalnych, takich jak ortografia, interpunkcja, interferencje składniowe i stylistyczne oraz kwestie dotyczące etykiety języka.
Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie dwóch modułów na poziomie Oberstufe, uczestnictwo w zajęciach, terminowe dostarczanie prac pisemnych i zaliczenie testu końcowego.
Dozent: Dr. Tomasz Rajewicz, Termin: Do 11-13 Uhr, AB 107

 

Oberstufe – mündlicher Ausdruck

Celem kursu jest wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności swobodnego ustnego komunikowania się w języku polskim (dyskusje, referaty, wypowiedzi na aktualne tematy z życia politycznego, kulturalnego i społecznego, prezentacje) oraz rozumienia ze słuchu (audycje radiowe, programy telewizyjne itp.). Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (rozumienie ze słuchu oraz mówienie). Kurs nie jest dostępny dla osób bilingwalnych.

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska-Miglus, Termin: Mi 11-13 Uhr, AB 120

 

Oberstufe – schriftlicher Ausdruck

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności pisania. Studenci poznają techniki pisania tekstów: tekst argumentacyjny, streszczenie, komentarz (wyrażenia, kompozycja); powtarzają i utrwalają wybrane zagadnienia gramatyczne i stylistyczne; ćwiczą pisanie na czas. Pogłębiana jest również umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (część pisemna).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie dwóch modułów na poziomie Oberstufe (schriftlicher und mündlicher Ausdruck), uczestnictwo w zajęciach, terminowe dostarczanie prac pisemnych i zaliczenie testu końcowego.
Uwaga! Ten moduł kursu Oberstufe jest dostępny dla osób bilingwalnych jako jeden z dwóch obowiązkowych modułów, które trzeba zaliczyć, żeby otrzymać dopuszczenie do egzaminu Unicert II. Drugim modułem dla osób bilingualnych jest „Oberstufe - Kurs pisania 2”.

Dozentin: Aleksandra Kubicka, Termin: Do 14-16 Uhr, AB 119

Wissenschaftskommunikation

 

Zertifikatsstufe - Schriftliche Wissenschaftskommunikation Polnisch

Głównym celem kursu jest rozwijanie sprawności pisania. Studenci zapoznają się z różnymi strategiami tworzenia tekstów i redagują własne teksty na podstawie lektury i analizy takich gatunków jak artykuły naukowe i publicystyczne, felietony, eseje, recenzje, komentarze, streszczenia. Tematycznie kurs dotyczyć będzie bieżącego dyskursu społecznego w Polsce. Uczestnicy będą publikować i wzajemnie komentować swoje teksty na platformie mahara.

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, terminowe dostarczanie prac pisemnych oraz wzajemne komentowanie tekstów.

Dozent: Dr. Tomasz Rajewicz, Termin: Mi 9-13 Uhr AB 107

 

Zertifikatsstufe - Mündliche Wissenschaftskommunikation


"Cudze chwalicie, swego nie znacie..." (Stanisław Jachowicz, 1796–1857) Śladami wielowiekowej, różnorodnej i zmiennej historii Frankfurtu nad Odrą
Są dwa Frankfurty – ten nad Menem, już od wczesnego średniowiecza ważne centrum nauki, kultury, polityki, ekonomii i komunikacji, i ten leżący na zachodnim brzegu Odry. Ten pierwszy znają wszyscy, ten drugi tylko nieliczni. I choć oba miasta dzieli tylko około 700 kilometrów, ich rozwój bardzo się różni. Sytuacja w środkowej i wschodniej Europie wyglądała we wczesnym średniowieczu inaczej niż na zachodzie czy południu kontynentu, bazującym na olbrzymim dorobku cywilizacyjnym Rzymu. Inne były tu struktury społeczne, inna gęstość zaludnienia, gorsze warunki klimatyczne i geograficzne. Ale i tu stopniowo powstawały miasta, rozwijał się handel i rzemiosło, intensyfikowała gospodarka. Frankfurt nad Odrą prawa miejskie otrzymał już w 1253 roku, a od 1430 roku był członkiem Hanzy. I kiedy na Zachodzie gospodarka po osiągnięciu swojego punktu kulminacyjnego weszła w okres kryzysu, na Wschodzi mamy do czynienia z szybkim rozwojem gospodarczym i politycznym.

Bogata i zmienna historia Frankfurtu nad Odrą od powstania miasta aż do czasów obecnych jest tematem naszego seminarium. Jako punkt wyjścia naszych poszukiwań posłużą nam historie miejsc wykładowych naszej Alma Mater, min.: budynek główny, dawna loża wolnomularska, stara poczta, budynek byłych garnizonów, AM, budynek hrabiny Dönhoff, dom gościnny uniwersytetu i Collegium Polonicum. W ramach seminarium jak zwykle odbędzie się podróż studyjna, tym razem śladami Hanzy.

Kurs skierowany jest do studentów wszystkich kierunków. Głównym celem kursu jest doskonalenie produktywnych i receptywnych sprawności językowych (ze szczególnym uwzględnieniem mówienia i rozumienia tekstu słyszanego), rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, świadomości językowej, płynności i poprawności oraz dalsze wzbogacanie słownictwa z różnych dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem języka akademickiego. Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność (75%) i aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie i przedstawienie referatu tematycznie związanego z kursem.

Diese Lehrveranstaltung kann entweder als Fachlehrveranstaltung (2 LVS) oder als kombinierter Fach- und Sprachkurs (4 LVS) besucht werden - mit der Möglichkeit, sowohl einen Fachleistungsschein als auch den Abschluss einer Zertifikatsstufe zu erwerben. In der kombinierten Variante setzt die Teilnahme das Bestehen der Prüfung UNIcert® II / Allgemeinsprache Polnisch bzw. gleichwertige Sprachkenntnisse voraus (Einstufung durch das Lektorat Polnisch). Leistungsnachweise im Rahmen der Fachlehrveranstaltung je nach Aufwand (3 - 9 ECTS-Punkte); im Rahmen des Sprachkurses sind zusätzlich Aufgaben zu bearbeiten.

Dozentinnen: Dr. Ewa Bagłajewska-Miglus, Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast, Di 11-13 und 14-16 Uhr

 

Kurs dla tłumaczy ustnych i pisemnych


Kurs przeprowadzany jest wspólnie przez Lektorat Języka Polskiego (4 SWS) i Lektorat Języka Niemieckiego (2 SWS). Skierowany jest do studentów, posiadających bardzo dobrą znajomość języka polskiego i języka niemieckiego, którzy zamierzają rozszerzyć swą kompetencję językową i zdobyć dodatkową umiejętność w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.
Ważnym elementem kursu jest edukacja międzykulturowa, dzięki czemu studenci zdobędą porównawczą wiedzę o drugim kraju pozwalającą na rozszerzenie perspektywy, krytyczne i wrażliwe podejście do zjawisk społecznych, kulturowych i językowych oraz zrozumienie pozajęzykowych kodów kulturowych.
Podczas kursu pracować będziemy przede wszystkim z tekstami ogólnymi i publicystycznymi, które będziemy tłumaczyć ustnie i pisemnie w obie strony. Nie będziemy zajmować się tłumaczeniem tekstów literackich.
Kurs kończy się egzaminem, złożonym z części pisemnej i ustnej (tylko w przypadku zrobienia obu modułów, czyli 4 SWS).
Seminarium – w przypadku oddania dodatkowo dwóch obszernych prac pisemnych i odrabiania wszystkich prac domowych – zaliczane będzie jako jeden z modułów przygotowujących do egzaminu z języka polskiego Unicert-III.
Kurs stanowi jeden z modułów egzaminu Unicert-IV z języka niemieckiego.

Dozentinnen: Dr. Ewa Bagłajewska-Miglus, Doris Lütjen, Termine: Mo 11-13 und 14-16 Uhr, AB 120

 
Einführung in die Fachsprache Jura (Polnisch) / Specjalistyczny kurs języka polskiego dla prawników


Kurs ma na celu rozwijanie sprawności językowej, tak aby umożliwić studentom komunikację ustną i pisemną w zakresie języka specjalistycznego oraz funkcjonowanie w polskojęzycznym środowisku prawniczym. Kurs jest z jednej strony uzupełnieniem i podniesieniem poziomu języka ogólnego, z drugiej zaś daje możliwość zapoznania się ze strukturami języka formalnego jak również poszerzenia zakresu słownictwa prawniczego poprzez pracę z tekstami specjalistycznymi (dokumenty, artykuły fachowe, teksty ustaw, itp.).
Język prawniczy jest wysoce sformalizowany i charakteryzuje się jednoznacznością, dążeniem do precyzyjnego formułowania twierdzeń i opinii oraz abstrakcyjnością. Z tym związana jest pewna specyficzna, skodyfikowana forma komunikatu. W przypadku gramatyki skoncentrujemy się przede wszystkim na jego charakterystycznych cechach (m.in. zdania wielokrotnie złożone, konstrukcje imiesłowowe, strona bierna, specyficzne konstrukcje syntaktyczne, homonimia składniowa).
Ponadto będziemy ćwiczyć umiejętność rozumienia oraz redagowania tekstów formalnych.
W komunikacji ustnej ważną rolę odgrywać będzie ćwiczenie umiejętności wyrażania opinii, argumentowania oraz adekwatnego reagowania w różnych sytuacjach.

ADRESACI:
Studenci prawa ze znajomością języka na poziomie średnim ogólnym (B2). Celem kursu jest podniesienie poziomu języka ogólnego, zapoznanie się z gramatyką i strukturami języka formalnego oraz poszerzenie zakresu słownictwa prawniczego.
 
WARUNKIEM UCZESTNICTWA w kursie jest udział w teście kwalifikacyjnym.
 
ZALICZENIE
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test sprawdzający, którego zdanie jest warunkiem zaliczenia kursu i całego modułu. Uczestnictwo w teście końcowym jest obowiązkowe dla wszystkich studentów.
 
ZALICZENIE KURSU:
aktywny udział w kursie, 75% obecności
odrabianie prac domowych
udział w egzaminie końcowym, przeprowadzanym na ostatnich zajęciach 

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska-Miglus, Termin: Mi 9-11 Uhr, AB 120