Banner Viadrina

Kursangebot des Lektorats Polnisch Sommersemester 2019

Grundstufe 1

Der Kurs Grundstufe 1 richtet sich an Studierende ohne Vorkenntnisse und bietet eine Einführung in Grundkenntnisse des Polnischen. Neben Grundlagen der Phonetik und Grammatik werden auch die grundlegenden Fertigkeiten des Lesens, Sprechens und Schreibens vermittelt. Am Ende des Kurses wird ein schriftlicher Test durchgeführt.
Im Kurs wird das Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1” von Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte bis zum Kursbeginn besorgen.

Dozent*innen und Termine:

Alexandra Kubicka: Mi 11 - 13 AB 119, Do 11-13 AB 119
Alicja Pitak: Di 9-13, AB 120
Dr. Jerzy Mleczak: Mo 9-11 GD 202, Mi 9-11, GD 302
Grundstufe 2

Im Kurs Grundstufe 2 werden die kommunikativen Kompetenzen der Studierenden im Sprechen, Hören, Lesen und Verstehen gestärkt und weiterentwickelt. Unterschiedliche Alltagssituationen (Tagesablauf, Einkäufe, Freizeit, Wohnen etc.) werden anhand von Texten und Dialogen vorgestellt und intensiv geübt. Die erworbenen Grammatikkenntnisse werden vertieft und erweitert (weitere Fälle, Plural, Steigerung der Adjektive, Präpositionen, Zahlwörter). Der Kurs wird mit einer Klausur abgeschlossen.
Im Kurs wird das Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1” von Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte bis zum Kursbeginn besorgen.

Dozentin: Elżbieta Jagiełło, Termin: Do 14-18, AB 118

Mittelstufe 1

Auf dem Plan des Kurses stehen die Vergangenheits- und Zukunftsform der Verben unter Berücksichtigung des Aspekts, Konjunktiv, Imperativ, Deklination der Substantive und Adjektive im Plural, Präpositionen. Die kommunikativen Fertigkeiten – eines der Prioritäten des Kurses – werden in Form von kurzen mündlichen Präsentationen, Dialogen und Gesprächen und Spielen geübt. Durch die Arbeit mit Liedern, kleineren Zeitungsartikeln und Filmausschnitten gewinnen die Teilnehmer Einblick in das kulturelle Leben und aktuelle Geschehen in Polen. Voraussetzungen zum erfolgreichen Abschluss des Kurses sind Erledigung der regelmäßigen Hausaufgaben, das Verfassen von 5 schriftlichen Arbeiten sowie das Bestehen der Abschlussprüfung.
Lehrbuch: Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz: Hurra!!! Po polsku 1. Kraków 2010, Lektionen 12 – 16

Dozentin: Aleksandra Kubicka, Termin: Di 11-13, AB 110 und AB 107

Wichtiger Hinweis

Der Kurs Mittelstufe 1 wird in diesem Semester als Blockveranstaltung (4 SWS) angeboten. Der Kurs findet einmal wöchentlich dienstags in zwei verschiedenen Räumen statt:

von 9 bis 11 Uhr: AB 110

von 11 bis 13 Uhr: AB 107.

Mittelstufe 2

Der Kurs Mittelstufe 2 knüpft unmittelbar an den Kurs Mittelstufe 1 an. Schwerpunkte sind Konversation, schriftlicher Ausdruck und Grammatik. Im Kurs werden längere und schwierigere Texte sowie kompliziertere grammatische Strukturen behandelt. Die Ausdrucksmöglichkeiten im Mündlichen und Schriftlichen werden erweitert. Daneben werden aber auch andere Sprachfertigkeiten (Hörverstehen und Leseverstehen) trainiert.
Lehrbuch: Burkat, Agnieszka / Jasińska, Agnieszka: Hurra!!! Po polsku 2. Prolog, Kraków 2007, Lekcje 1-9
Im Kurs wird auch eigenes Material verwendet.

Dozent: Dr. Tomasz Rajewicz, Termin: Mo 9-11, Mi 9-11, AB 107

Oberstufe

Kurs pisania 2 dla osób bilingwalnych
W tym semestrze kursy pisania oferujemy w następującym systemie modułowym: Oberstufe schriftlicher Ausdruck (moduł 1) i kurs pisania (moduł 2). Celem obu kursów jest nauka pisania tekstów na poziomie zaawansowanym, przy czym moduł 2 (kurs pisania) ukierunkowany jest na szczególne potrzeby osób bilingwalnych, takich jak ortografia, interpunkcja, interferencje składniowe i stylistyczne oraz kwestie dotyczące etykiety języka. W ramach kursu uczestnicy poznają i wypróbowują różne strategie pisania. Na podstawie lektury autentycznych tekstów prasowych, krótkich form literackich, nagrań audio i wideo studenci ćwiczą pisanie m.in. komentarza, tekstu argumentacyjnego, streszczenia i listu.
Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie dwóch modułów na poziomie Oberstufe (w przypadku osób bilingwalnych: schriftlicher Ausdruck oraz kurs pisania 2), uczestnictwo w zajęciach, terminowe dostarczanie prac pisemnych i zaliczenie testu końcowego.
Uwaga! Ten moduł jest obowiązkowy dla osób bilingwalnych jako jeden z dwóch obowiązkowych modułów, które trzeba zaliczyć, żeby otrzymać dopuszczenie do egzaminu Unicert II. Drugim modułem dla osób bilingwalnych jest „Oberstufe: schriftlicher Ausdruck”.

Dozent: Dr. Tomasz Rajewicz, Termin: Do 11-13, AB 110

 

Oberstufe Polnisch - Mündlicher Ausdruck

Celem kursu jest wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności swobodnego ustnego komunikowania się w języku polskim (dyskusje, referaty, wypowiedzi na aktualne tematy z życia politycznego, kulturalnego i społecznego, prezentacje) oraz rozumienia ze słuchu (audycje radiowe, programy telewizyjne itp.). Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (rozumienie ze słuchu oraz mówienie). Podczas kursu korzystać będziemy również z podręcznika Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz: Hurra!!! Po polsku 2, lekcje 11 – 20.
Kurs nie jest dostępny dla osób bilingwalnych.

Dozentin: Aleksandra Kubicka, Termin: Do 9-11, AB 119

 

Oberstufe Polnisch - Schriftlicher Ausdruck

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności pisania. Studenci poznają techniki pisania tekstów: tekst argumentacyjny, streszczenie, komentarz (wyrażenia, kompozycja); powtarzają i utrwalają wybrane zagadnienia gramatyczne i stylistyczne; ćwiczą pisanie na czas. Pogłębiana jest również umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (część pisemna). Podczas kursu korzystać będziemy również z podręcznika Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz: Hurra!!! Po polsku 2, lekcje 11 – 20.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie dwóch modułów na poziomie Oberstufe (schriftlicher und mündlicher Ausdruck), uczestnictwo w zajęciach, terminowe dostarczanie prac pisemnych i zaliczenie testu końcowego.
Uwaga! Ten moduł kursu Oberstufe jest dostępny dla osób bilingwalnych jako jeden z dwóch obowiązkowych modułów, które trzeba zaliczyć, żeby otrzymać dopuszczenie do egzaminu Unicert II. Drugim modułem dla osób bilingualnych jest „Oberstufe - Kurs pisania 2”.

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska, Termin: Mi 11-13, AB 120

Wissenschaftskommunikation

Hinweise

Lektorat Języka Polskiego oferuje od semestru letniego 2019 kursy na poziomie komunikacji naukowej w systemie modułowym (6 modułów):
Sprachmittlung und interkulturelle Mediation / Pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa: 2 moduły;
Einführung in das Urkundenübersetzen / Wprowadzenie do tłumaczenia dokumentów: 1 moduł;
Schreiben von Seminararbeiten / Praca semestralna. Po polsku!: 1 moduł;
Mündliche Wissenschaftskommunikation mit der Kulturwissenschaftlichen Fakultät (tematy zmieniają się co semestr): 1 moduł;
Mündliche Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Rhetorik / Retoryka: 1 moduł.
Uczestniczyć mogą w nich studenci wszystkich kierunków bez konieczności posiadania egzaminu UNIcert® II, ale z dobrą lub bardzo dobrą znajomością języka polskiego (minimalne wymagane umiejętności: poziom B1/B2).
Ważne informacje:
Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® II uczestnictwo w kursach jest dodatkową kwalifikacją, nie zwalnia jednak z konieczności zaliczenia 2 kursów na poziomie Oberstufe.
Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® III uczestnictwo w kursie jest możliwe dopiero po zdaniu egzaminu UNIcert® II. Studenci mogą dowolnie komponować poszczególne moduły, przed przystąpieniem do egzaminu UNIcert® III muszą jednak zaliczyć w sumie 8 SWS.
Osoby pragnące pogłębić znajomość języka polskiego na poziomie specjalistycznym, ale nieplanujące podejście do egzaminu UNIcert® III otrzymają na zakończenie kursu certyfikat poświadczający uczestnictwo. Liczba ewentualnie uzyskanych punktów ECTS zależy od decyzji danego wydziału.

Schriftliche Wissenschaftskommunikation: Schreiben von Seminararbeiten

Praca semestralna. Po polsku!
Kurs przeznaczony dla studentów, którzy chcieliby się zmierzyć z wyzwaniem napisania krótkiej pracy naukowej na wybrany przez siebie temat. Studenci zapoznają się z wszystkimi etapami pisania pracy semestralnej i następnie sami dokonują wyboru tematu, opracowują plan pracy, powadzą kwerendy i dziennik naukowy... Krok po kroku powstaje krótka praca semestralna o objętości ok. 8 stron.
Warunkiem uczestnictwa jest gotowość do korzystania z platformy mahara. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i terminowe oddawanie prac pisemnych.

Dozent: Dr. Tomasz Rajewicz, Termin: Mo 11-13, AB 107

Einführung in das Urkundenübersetzen

Wprowadzenie do tłumaczenia dokumentów
Tłumaczenie tesktów specjalistycznych stanowi szczególne wyzwanie. Urzędowy język polski czy urzędowy język niemiecki są socjolektami i częściowo też językami specjalistycznymi. Język dokumentów urzędowych i język używany w oficjalnej korespondencji jest często hermetyczny i trudny do zrozumienia po względem zawartości treściowej; ponadto takie języki podlegają określonym konwencjom kulturowym i formalnym, różnym w każdym kraju. Z powyższego wynika szczególna problematyka tego typu tłumaczeń: pośrednik językowy musi nie tylko dać sobie radę z innym językiem, ale powinien też dobrze znać kulturę i pozajęzykową rzeczywistość innego kraju i być w stanie uprawiać analizę porównawczą.
Tematy, którymi zajmiemy się podczas kursu – oprócz koncentracji na szczególnych cechach tego języka – to: system administracji i struktura sądów, system edukacji i Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego oraz reguły grzeczności językowej w korespodencji oficjalnej (ze szczególnym uwzględnieniem form adresatywnych). Kurs kończy się zaliczeniem pisemnym.


Einführung in das Urkundenübersetzen
Die Übersetzung von Fachtexten stellt eine besondere Herausforderung dar. Das Amtsdeutsch und das Amtspolnisch sind Soziolekte und in Teilen auch Fachsprachen: Die Urkundensprache und die Sprache des offiziellen Schriftverkehrs sind daher häufig hermetisch und inhaltlich schwer zugänglich. Diese Bereiche der Sprache unterliegen zudem bestimmten kulturellen und formalen Konventionen, die sich von Land zu Land unterscheiden. Daraus ergibt sich die besondere Problematik solcher Übersetzungen: Der Sprachmittler muss nicht nur die andere Sprache auf einem hohen Niveau beherrschen, sondern auch die Kultur und außersprachliche Realität gut kennen und imstande sein, komparatistisch zu arbeiten.
Schwerpunkte des Kurses bilden – neben den sprachlichen Besonderheiten – die folgenden Themen: das Verwaltungssystem und die Gerichtsorganisation, das Bildungssystem und der gemeinsame Europäische Hochschulraum sowie die Regeln im postalischen Schriftverkehr (unter besonderer Beachtung von Anredeformen).
Der Kurs endet mit einer schriftlichen Klausur.

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska, Termin: Mi 9-11, AB 120

Mündliche Wissenschaftskommunikation: mit dem Schwerpunkt Rhetorik

Komunikacja naukowa ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji ustnej
Cele i metody kursu
Podstawowym celem kursu jest przygotowanie studentów do skutecznej komunikcaji w sytuacjach oficjalnych oraz zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych podczas wystąpień publicznych. Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym część praktyczna odgrywa zasadniczą rolę.
Najważniejsze bloki tematyczne:
Jak opracować i przedstawić przekonywującą mowę?
W jaki sposób zaprezentować swoje argumenty?
Jak nauczyć się wygłaszania, a nie czytania przemówienia?
Jak zapanować nad tremą?
Jak nauczyć się mowy ciała adekwatnej do sytuacji?
Struktura i format kursu
Kurs jednosemestralny, 30 jednostek lekcyjnych.
Kurs składa się z następujących faz:
Faza wstępna, której celem jest:
poznanie własnych możliwości językowych i pozajęzykowych,
rozpoznanie wiedzy kulturowej,
uświadomienie sobie dotychczasowych umiejętności retorycznych,
poznanie własnych niedoskonałości.
Faza zasadnicza (licząca osiem kroków) mająca na celu budowanie poprawnych i logicznych wypowiedzi oraz odpowiednie przedstawianie ich przed audytorium.
Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i wystąpienie ustne.

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska, Termin: Di 14-16, AB 120

Mündliche Wissenschaftskommunikation: mit der Kulturwissenschaftlichen Fakultät

Trudne dobrego początki: Stosunki polsko-niemieckie od powstania dwóch państw niemieckich w 1949 roku
W wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej oraz NATO o kraje Europy Środkowo-Wschodniej Niemcy stały się dla Polski najważniejszym partnerem i to nie tylko z powodów gospodarczych, ale również strategiczno-militarnych. Podczas naszego seminarium chcemy zająć się fundamentami polsko-niemieckiej „wspólnoty wartości i interesów”, przy czym nie skoncentrujemy się tylko na obecnych stosunkach między obydwoma krajami i ich społeczeństwami, ale – wychodząc od roku 1949, czyli od powstania dwóch państw niemieckich – przyjrzymy się trudnej sytuacji powojennej i początkom polsko-niemieckiego pojednania.

Diese Lehrveranstaltung kann entweder als Fachlehrveranstaltung (2 LVS) oder als kombinierter Fach- und Sprachkurs (4 LVS) besucht werden - mit der Möglichkeit, sowohl einen Fachleistungsschein als auch den Abschluss einer Zertifikatsstufe zu erwerben. In der kombinierten Variante setzt die Teilnahme das Bestehen der Prüfung UNIcert® II / Allgemeinsprache Polnisch bzw. gleichwertige Sprachkenntnisse voraus (Einstufung durch das Lektorat Polnisch). Leistungsnachweise im Rahmen der Fachlehrveranstaltung je nach Aufwand (3 - 9 ECTS-Punkte); im Rahmen des Sprachkurses sind zusätzlich Aufgaben zu bearbeiten.

Dozentinnen und Termine: Dr. Ewa Bagłajewska, Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast, Di 11-13, Stephanssaal

Sprachmittlung und interkulturelle Mediation mit dem Schwerpunkt Deutsch

Sprachen: Deutsch und Polnisch
Dieses Modul ist eine Einführung in die Sprachmittlung im Bereich Deutsch und Polnisch. Es wird adressaten-, sinn- und situationsgerechte Übermittlung von Informationen trainiert. Dabei handelt es sich vor allem um das Erreichen des Kommunikationsziels, wobei auf eine angemessene sprachliche Gestaltung und das Einsetzen interkultureller Kompetenz geachtet wird.
Der Kurs ist sehr praktisch ausgerichtet: Die Studierenden arbeiten mit verschiedenen Textsorten (Briefe, Zeitungsartikel, Beipackzettel, Schilder, AGBs) und erlernen dadurch verschiedene Konventionen eines Textes. Dabei steht die Frage, an wen und zu welchem Zweck ein Text geschrieben wird, stets im Vordergrund. Auch landeskundliche Elemente spielen im Kurs eine große Rolle: Anredekonventionen, Genderproblematik, politische und administrative Strukturen, Geschichte.
Eine Zusammenarbeit mit verschiedenen grenzüberschreitenden Projekten, wie z.B. dem Lebendigen Adventskalender gibt den Studierenden die Möglichkeit, sich auch im Mündlichen zu beweisen. Sie arbeiten als Sprachmittler bei authentischen Einsätzen und schulen dadurch nicht nur ihre sprachliche, sondern auch ihre interkulturelle Kompetenz.
Der Kurs kann auch als Einstig in die Ausbildung für Dolmetscher und Übersetzer gesehen werden, indem er den Studierenden den ersten Einblick in diesen Beruf gibt. Darüber hinaus erhalten die Studierenden im Kurs Informationen über Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten für die sprachmittelnden Tätigkeiten.
Der Kurs schließt mit einer schriftlichen Klausur.

Dozentinnen und Termine: Dr. Ewa Bagłajewska, Doris Lütjen, Mo 11-13, AB 120

Sprachmittlung und interkulturelle Mediation mit dem Schwerpunkt Polnisch

Języki: polski i niemiecki
Pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa (DE – PL)
Pośrednictwo językowe i mediację międzykulturową należy rozumieć tu jako proces komunikacyjny między dwoma kulturami, umożliwiający wyjście z impasu komunikacyjnego i mający na celu powstanie nowej sytuacji, w której następuje wymiana (ustna lub pisemna) informacji między osobami, które ze względu na nieznajomość języka i/lub kultury partnera nie mogą się ze sobą bezpośrednio porozumiewać. W takim procesie komunikacji pośrednik językowy nie wyraża swoich własnych poglądów, jest swego rodzaju „tubą”, ogniwem łączącym, i pełni z jednej strony rolę odbiorcy, z drugiej zaś nadawcy.
Do działań mediacyjnych należą według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOJK) przede wszystkim tłumaczenie, streszczenie najważniejszych myśli wypowiedzi oraz parafrazowanie (w formie pisemnej lub ustnej). Podczas kursu zajmiemy się przede wszystkim mediacją ustną: tłumaczeniem konsekutywnym i tłumaczeniem nieformalnym. W centrum uwagi znajdzie się nie tylko kompetencja językowa, ale również inne kompetencje, ważne dla procesu komunikacji, takie jak: wiedza, umiejętność uczenia się i zdobywania nowych informacji oraz zdolność działania. Podczas zajęć przewidziane są „tłumaczenia w terenie” w różnych instytucjach i placówkach (Collegium Polonicum, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji itp.).
Kurs kończy się zaliczeniem ustnym.

Dozentin: Dr. Ewa Bagłajewska, Termin: Mo 14-16, AB 120